ROgift.ro(magazin de cadouri)

Metodele activ-participative – o cale spre reuşita realizării educaţiei moral-religioase


Reforma şcolară promovează orientarea pentru diminuarea ponderii activităţilor expozitive şi extinderea utilizării metodelor moderne, active care stimulează implicarea elevilor în activităţi de învăţare, le dezvoltă gândirea critică şi capacitatea de adaptare la viaţă.

            Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, antrenând elevii în activităţi de investigare şi de cercetare directă a fenomenelor.
            Educaţia moral-creştină are ca obiectiv realizarea comunităţii omului cu Dumnezeu şi creşterea continuă a omului în această comuniune. Pentru creştinii obişnuiţi să privească fiecare aspect al vieţii în lumea poruncilor divine, educaţia creştină are un sens special: a-i ajuta pe copii să dobândească benefic ceea ce Sfântul Apostol Pavel numeşte “chipul lui Dumnezeu”.

            Iubirea noastră pentru copii trebuie să fie o icoană a iubirii lui Dumnezeu pentru umanitate.
            Pornind de la aceste considerente am încercat în această lucrare să alcătuiesc un proiect didactic pentru obiectul „Religie” - clasa I, cu subiectul Sărbătorile Învierii Domnului” în care să îmbin metodele tradiţionale cu cele moderne. Scopul acestei lecţii este însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre marea sărbătoare a Învierii Domnului.
            Obiectivele de referinţă sunt:
2.1 să utilizeze în mod corect termenii religioşi învăţaţi;
3.1 să conştientizeze că Biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor;
3.3 să participe la manifestările tradiţionale creştine;
4.3 să respecte regulile de comportament moral-religios în familie şi în şcoală.
            La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili (obiectivele operaţionale cognitive):
-          OC1 : să descrie icoana Învierea Domnului;
Nivel minimal: să recunoască icoana Învierea Domnului dintre alte icoane
          mediu: să prezinte în câteva propoziţii, ajutat de profesor , această icoană
          maximal: să descrie în detaliu această icoană, folosind cunoştinţele anterioare
-          OC2: să relateze, pe baza cunoştinţelor însuşite, minunea Învierii Domnului;
Nivel minimal: cunoaşte că Iisus Hristos a înviat a treia zi, când era duminică
           mediu: prezintă, în câteva cuvinte, ajutat de profesor, această minune
           maximal: povesteşte, cu cuvinte proprii, despre minunea Învierii Domnului
-          OC3: să descrie cum sărbătoresc creştinii Sfintele Paşti;
Nivel minimal: arată că ajută la încondeierea ouălor, la pregătirea păştilor şi cozonacilor
            mediu: arată că se pregătesc cu suflet curat, prin spovedanie şi împărtăşanie
            maximal: pe lângă celelalte prezentate la primele două niveluri, arată că participă cu interes la slujba de Înviere, primind lumina şi cântând
-          OC4: să prezinte „Imnul Învierii Domnului”
Nivel minimal: citeşte imnul din manual
           mediu: citeşte şi memorează versurile
           maximal: memorează versurile uşor şi le cântă, ajutat de profesor
      Obiective motrice:
OM1: să folosească eficient manualul, caietul şi instrumentul de scris;
OM2: să adopte o poziţie corectă în bancă şi în timpul rugăciunii;
      Obiective afective:
OA1: să participe cu interes la lecţie;
OA2: să simtă bucuria că sunt creştini ortodocşi şi că cred în înviere;
OA3: să se deprindă cu aprecierea obiectivă şi asupra sa şi asupra colegilor.
Resurse folosite:
a)    metodologice: lectura, conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, problematizarea, metoda”ciorchinelui”, „Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”, metoda panel, metoda inductivă (brainstormingul), explozia stelară (Starbusting), expunerea
b)    materiale: icoana Învierea Domnului, fişă de lucru, ouă încondeiate
c)    Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe.
d)    bibliografice: a se vedea la finalul lucrării
e)    temporale: 50 minute
Modalităţi de evaluare: observarea sistematică, temă în clasă, evaluare pe grupe, autoevaluarea.

                                         SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecţiei
Ob.op.
Desfăşurarea lecţiei
Metode
Mijloace de învăţământ
Forme de activitate
Modalităţi de evaluare

1.Captarea şi orientarea atenţiei
OA1
OM2
Pregătirea pentru începerea orei
Profesorul cere elevilor să spună Rugăciunea.
conversaţia

frontală
observarea sistematică
2. Enunţarea temei şi a obiectivelor

Obiectivele vor fi enunţate într-un mod accesibil.
expunerea

frontală
observarea sistematică
3. Actualizarea cunoştinţelor
OA3

Elevii au avut ca temă să reprezinte prin desen Răstignirea Domnului. Pentru a fi mai bine evaluate lucrările, acestea vor fi expuse pe o coală de poliestiren.Pe baza acestor lucrări, vor fi adresate următoarele întrebări:
-          Cine L-a răstignit pe Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce? (oamenii răi)
-          De ce L-au răstignit?
-          Cum s-a comportat Iisus cu acei oameni răi care L-au răstignit? (i-a iertat)
-          Voi îi iertaţi pe cei care vă fac rău?
-          Ce ar trebui să facem pentru afi mai iertători?
conversatia examinatoa-re


problemati-zarea
planşe de desen
Icoana „Răstignirea”
frontală
evaluare  frontală


observare sistematică
4. Prezentarea conţinutului noii învăţări
OC1
OM3
OA1
După ce L-au pus în mormânt, ce au făcut oamenii răi?(Au pus o piatră mare pe mormânt şi soldaţi ca să păzească mormântul.)
Ştiţi un nume de om care a înviat?(Lazăr, fiica văduvei, o copilă...Se apelează la cunoştinţele lor din lecţiile anterioare, inclusiv cele de la televizor şi desene animate).
Ce înţelegeţi prin înviere? Se scrie pe tablă cuvântul”înviere”, iar profesorul va scrie termenii (sinonimele) care le vin în minte elevilor legate de acest cuvânt (sculare ;# moarte, pieire; sărbătoare creştină de Paşte, paştele creştinesc etc)
Se anunţă că, deşi mormântul era bine închis şi păzit, Domnul nostru Iisus Hristos a înviat.
  Ce aş vrea să ştiu după această oră? Se apelează la sintagma „ştiu/vreau să ştiu/am învăţat” ce va fi scrisă pe tablă.
conversaţia


metoda inductivă(brainstormingul)
metoda „ciorchinelui”


explicaţia


„ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”
frontală
individuală

observare sistematică


activitate practică
5. Dirijarea învăţării
OC2
OC1
OA2
OM2
Profesorul va povesti/citi povestea:
A treia zi de la îngroparea Sa, aşa cum a promis, în zi de Duminică, Iisus a înviat din mormânt:Iarăşi s-a făcut cutremur!Îngerul trimis de Dumnezeu a răsturnat piatra de la intrarea în mormânt şi S-a aşezat pe ea.Avea trupul luminat, ca fulgerul, şi haina mai albă decât zăpada...Tot Duminică, foarte devreme a venit la mormânt o femeie, maria Magdalena, şi alte femei credincioase pentru a unge Trupul lui Iisus cu diferite miresme, cum era obiceiul. Dar ce-au văzut?...
Bucuroase, femeile s-au îndreptat spre cetate, dar s-au întâlnit chiar cu Iisus.”Bucuraţi-vă!”, le-a zis El. Femeile nu L-au recunoscut decât atunci când Iisus i-a spus pe nume Mariei Magdalena....”.
În timp ce expune, profesorul arată elevilor icoana „Învierea Domnului”.
Privind icoana şi reţinând povestirea, elevii împărţiţi în grupe, vor formula propoziţii legate de ceea ce au aflat despre Învierea lui Iisus. Fiecare propoziţie este scrisă de profesor pe tablă, apoi se ordonează toate propoziţiile pentru a obţine un text.
În centrul unei steluţe este scris titlul lecţiei (”Învierea Domnului”) iar pe fiecare colş, întrebările la care elevii vor răspunde:
-          Când a avut loc Învierea Domnului Iisus?
-          În ce zi a săptămânii a avut loc?
-          Cum a avut loc?
-          Cine a văzut pentru prima dată că mormântul era gol?
-          Ce au făcut femeile credincioase după ce au plecat de la mormânt?
expunerea
metoda Panel

explozia stelară(Starbusting)
text din Sfânta Scriptură
cretă
frontală

pe grupe


frontală
Observare dirijată
evaluarea grupeitema în clasă

6. Obţinerea performanţei
OC3
De ce a fost greu de recunoscut Iisus înviat?(pentru că femeile şi Apostolii au rămas cu imaginea Lui de om desfigurat, răstignit, plin de sânge).
Cum arăta Iisus înviat? (frumos, luminos)
Ce ne arată acest lucru?(ne dă speranţa că vom fi şi noi la fel ca El când ne va învia).
Precizare: Femeile credincioase au fost primii vestitori ai Învierii lui Hristos. Noi continuăm să transmitem vestea Învierii Domnului prin salutul”Hristos a înviat!”, pe care îl adresăm tuturor oamenilor timp de 40 de zile de la Învierea Domnului.
Profesorul citeşte poezia „În ajunul Paştelui”, de Elena Farago. Se poartă discuţii despre cum primesc oamenii vestea învierii, ce fac creştinii în această seară etc. Se prezintă un ou roşu şi se poartă discuţii despre felul cum se încondeiază, ce spunem când le ciocnim, ce simbolizează culoarea roşie şi ciocnitul ouălor.
problematizarea


explicaţia

lectura


conversaţia

poeziaou roşu sau încondeiat
frontală
observare sistematică
7. Feed back
OC4
OA1
OA2
Se deschide manualul la p.65 iar elevii citesc „Imnul Învierii Domnului”(în gând ,apoi cu voce tare).Profesorul cântă iar elevii exersează cu ajutorul lui.
explicaţia
exerciţiul
manual
individuală
tema în clasă
8. Evaluarea
OM1
OA2
Împărţiţi în două grupe, elevii rezolvă ex.1 p.42 (colorează după modelul din manual icoana Învierea Domnului) şi ex. 3 p. 43 (colorează ouăle)
munca independentă
culori
caiet special
pe grupe
individuală
tema în clasă
9.Asigurarea retenţiei şi transferului
OC1
OC2OC3
OM2OC1
OC2OC3
OM2
Se termină de dat răspuns la „Stiu/vreau să ştiu/am învăţat”.
Se fac aprecieri verbale asupra modului cum au răspuns elevii pe parcursul lecţiei.
Se dă tema pentru acasă.
Rugăciunea.
„Stiu/vreau să ştiu/am învăţat”
explicaţia
caiet special
frontală
observarea sistematică      Metodele moderne de structurare a lecţiei implică momente de activitate în grupuri mici în alternanţă cu cele individuale sau frontale. Folosirea metodelor şi a procedeelor de învăţare trebuie să fie determinate de realizarea unei învăţări active, proces în care relaţia profesor-elev să fie pusă sub semnul activizării elevilor.

Aplicarea strategiilor didactice moderne implică crearea unei atmosfere destinse, senine de învăţare, o dozare mai bună a timpului disponibil pentru realizarea sarcinii de lucru, o întărire a eului şi identităţii de sine prin implicarea fiecăruia în activitate, dezvoltarea capacităţii de evaluare prin compararea cunoştinţelor şi competenţelor proprii cu ale celorlalţi.

      Folosirea metodelor moderne în educaţia religioasă creştină trebuie susţinută de încredere, de iubire, de libertate şi de harul lui Dumnezeu fără de care nu am realiza caracterul religios –moral al personalităţii elevului.

                  BIBLIOGRAFIE:

-          Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa I;

-          Religie, cultul ortodox, manual pentru clasa I, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006

-          Muha, Camelia - Caiet de religie, Ed. Sf. Mina, Iaşi,  2006

-          Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994.

-          Sfintele Paşti în datini şi obiceiuri, Editura „Porţile Orientului”, Iaşi, 2000.

-          Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian –Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.

Cucoş, Constantin (coordonator) – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998.                                                     REZUMAT                  Fără a abandona metodele clasice, reforma şcolară presupune restructurarea , optimizarea şi revitalizarea lor într-un spirit modern, în vederea realizării obiectivelor lecţiei. Una din direcţiile pentru eficientizarea metodelor tradiţionale este adaptarea lor la nivelul de învăţămnânt, domeniului de cunoaştere, şi disciplinei de învăţământ.

                  Dacă educaţia morală reprezintă acea latură a procesului de pregătire a copilului pentru viaţă, care are în vedere cunoaşterea, înţelegerea şi practicarea binelui în viaţa socială, adaptarea la viaţa societăţii, educaţia religioasă trebuie privită într-o strânsă legătură cu aceasta, acordându-i fundament divin.

                  Am ales pentru a exemplifica folosirea metodelor activ-participative, un scenariu didactic la o lecţie de religie la clasa I. Am ales obiectivele de referinţă şi obiectivele cognitive, motrice şi afective pe care trebuie să le urmăresc pe parcursul lecţiei.Obiectivele cognitive au fost stabilite pe cele trei niveluri (minimal, mediu şi maximal), urmărind tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile lor intelectuale.  Resursele folosite cuprind . resurse metodologice (metode şi procedee), materiale, bibliografice , forme de activitate şi temporale. Resursele metodologice îmbină metodele clasice cu cele moderne. Au fost alese variat, în funcţie de etapele lecţiei, de potenţialul elevilor. Etapele lecţiei sunt cele ale unei lecţii de verificare şi însuşire de noi cunoştinţe. Am îmbinat activitatea frontală, cu cea de grup şi individuală.

Vanzari icoane ortodoxe

 
 
 
eXTReMe Tracker